Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014

Xe naâng TCM


Xe naâng TCM raát ña daïng veà chuûng loaïi, töø taûi troïng naâng 1 taán ñeán 10 taán vaø cao hôn nöõa laø 45 taán, vaän haønh baèng daàu, gas, xaêng hay ñieän theo caùc Model nhö sau : 


TAÛI TROÏNG


TAÛI TROÏNG

ÑOÄNG CÔ XAÊNG , DAÀU

XE ÑIEÄN


NAÂNG

GAS, XAÊNG

DAÀU

DAÏNG NGOÀI

DAÏNG ÑÖÙNG

1 – 1.5 Ton

1000 Kg

1500 Kg


FG15C13/T13


FD15C13/T13

FB10-8

FB15-8

FRB10-8

FRB15-8

2 - 3 Ton

2000 Kg

2500 Kg

3000 Kg

FG20C3/T3

FG25C3/T3

FG30C3/T3

FD20C3Z/T3Z

FD25C3Z/T3Z

FD30C3Z/T3Z

FB20-8

FB25-8

FB30-8

FRB20-8

FRB25-8


3.5 - 4.5 Ton

3500 Kg

4000 Kg

4500 Kg

FG35C3/T3

FG40C3/T3 FG45C3/T3

FD35C9/T9

FD40C9/T9

FD45C9/T95 - 10 Ton

5000 Kg

6000 Kg

7000 Kg

8000 Kg

10000 Kg


FD50T9

FD60Z8

FD70Z8

FD80Z8

FD100Z8
Muïc tieâu kinh doanh cuûa chuùng toâi khoâng chæ cung caáp xe naâng haøng vôùi giaù caû caïnh tranh, maø coøn cung caáp ñeán khaùch haøng caùc Dòch vuï haäu maõi nhö :

-   Baûo haønh baèng phuï tuøng UniCarriers chính haõng.

-   Huaán luyeän nhaân vieân vaän haønh xe taïi nhaø maùy cuûa quyù khaùch haøng.

-   Baûo döôõng mieãn phí moät naêm.

-   Phuï tuøng chính haõng luoân coù saún ñeå ñaùp öùng ngay nhu caàu cuûa khaùch haøng. 


Ñeå bieát theâm thoâng tin veà caùc loaïi xe naâng, cuõng nhö thoâng soá kyõ thuaâät vaø giaù cuûa töøng loaïi xe. Xin vui loøng lieân laïc vôùi Coâng ty chuùng toâi theo soá ñieän thoaïi neâu treân. 


Chuùng toâi hy voïng raèng vôùi dòch vuï haäu maõi toát vaø giaù thaønh hôïp lyù seõ laø söï löïa choïn cuûa quyù Coâng ty. 

Quý khách liên lạc với Chúng tôi theo thông tin sau

Người liên hệ : Anh Hạ -hp : 0917 323 139

Mail : ha@xenangtcm.vn


Add to Cart

0 nhận xét:

Đăng nhận xét